Gem Centre

P.O. Box 4212, kenyata Street, Near NBC Bank, Shangani, Zanzibar

gem.centre@yahoo.com

+255774195194


Everyday
9:30-19:00